Desktop VersionSite MapContact UsShare RSS
  • Default font size
  • Bigger font size
  • Biggest font size

Tagalog

Existing and planned measures on the promotion of racial equality
Mga umiiral at nakaplanong hakbang sa pagsulong ng pagkakapantay-pantay ng lahi

Leaflet on Taxpayer Services
Leaflet sa Mga Serbisyo sa Pagbabayad ng Buwis

Interpretation and Translation Services Arranged from April 2020 to March 2021
Mga Serbisyo ng Pagpapakahulugan at Pagsasalin-wika na Isinaayos mula Abril 2020 hanggang Marso 2021

Interpretation and Translation Services Arranged from April 2021 to March 2022
Mga Serbisyo ng Pagpapakahulugan at Pagsasalin-wika na Isinaayos mula Abril 2021 hanggang Marso 2022

Interpretation and Translation Services Arranged from April 2022 to March 2023
Mga Serbisyo ng Pagpapakahulugan at Pagsasalin-wika na Isinaayos mula Abril 2022 hanggang Marso 2023

Interpretation and Translation Services Arranged from April 2023 to March 2024
Mga Serbisyo ng Pagpapakahulugan at Pagsasalin-wika na Isinaayos mula Abril 2023 hanggang Marso 2024